Patchwork Klub

Fotografie: Naše klubistky v Prahe