Patchwork Klub

Fotografie: A. Vargová - Dva v modrom