Patchwork Klub

Fotografie: M. Pastorová - Kryt na stroj